Tereza Žáčková Motalová

Tereza Žáčková Motalová

Life Coach a školitelka Pravidel úspěchu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro prodej e-booků, on-line kurzů,  vzdělávacích akcí (semináře, workshopy) a koučování.

Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej e-booků a on-line kurzů (dále označené jako „produkty”) a objednávku workshopů, seminářů a koučování (dále označené jako „služby”) přes webové rozhraní. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost. Nákup „produktů” probíhá na základě „kupní smlouvy” uzavřené mezi mnou jako „prodávající” a Vámi jako „kupujícím”. Poskytování „služeb” probíhá na základě „smlouvy o poskytování služeb” uzavřené mezi mnou jako „poskytovatelem” a vám jako „klientem”. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „smlouva”, rozumí se tím jak „kupní smlouva”, tak „smlouva o poskytování služeb”. „Smlouva” je uzavíraná v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. „Smlouva” je tvořena Vaší objednávkou (vyplněný objednávkový formulář na webovém rozhraní), přijetím objednávky z mé strany a těmito VOP.

I. Základní údaje o mně

Jméno: Bc. Tereza Žáčková Motalová

IČ: 09118128 

Sídlo: Truhlářská 1100/21, 110 00 Praha 1

telefon: +420 721 042 037

email: info (et) zackova-motalova.com

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku – evidujícím úřadem je Městská část Praha 1, číslo jednací UMCP1 164435/2020.

Nejsem plátcem DPH.

V dalším textu vystupuji jako „Prodávající”.

II. Důležité pojmy

Kdo je „kupující”?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, uzavře Kupní smlouvu. Kupní smlouva je uzavřena koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako „kupujícího” v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci nebo koučování a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.
I když předpokládám, že typickým „kupujícím”, který si koupí produkty nebo objedná službu, bude spotřebitel, může být „kupujícím” samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Kdo je „spotřebitelem”?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

Co je „spotřebitelská smlouva”?

Je to smlouva, ve které jako „Kupující” vystupuje „spotřebitel”. Pokud se některé právo týká pouze „spotřebitele”, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „kupující“ je uvedeno „spotřebitel“).

Co je „smlouva” uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o „smlouvu”, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako „kupující” hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je „kupujícím” spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření „smlouvy”

1. Jako „kupující” objednáváte „produkty” i „služby” přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených „produktů” a „ služeb”, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako „prodávající” nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako „klient” vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném „produktu”, v případě objednávky „služby” vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

4. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

5. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na „produkt”. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je „smlouva” uzavřena. U „služeb” je „smlouva” uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen poplatek ve výši uvedené v popisu dané „služby” na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

6. Jakékoli změny uzavřené „smlouvy” (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření „smlouvy” můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

7. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

IV. Cena „produktů” a „služeb”

1. Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním „produktů”a „služeb” nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u „produktu” nebo „služby” v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání „smlouvy”, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od „smlouvy” odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet, pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. Cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U „služeb” musí být celá cena uhrazena nejpozději 14 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.
Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V. Způsob a podmínky dodání

A. Dodací podmínky „produktů”:

1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

3. Náklady na dopravu nevznikají.

B. Dodací a storno podmínky „služeb”:

1. „Služba” bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. „Kupující” má právo využít „službu” za podmínky řádné úhrady celé ceny. „Prodávající” je oprávněn změnit jednostranně podmínky „služby” např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom „kupujícího” vyrozumět. Závazky mezi „kupujícím” a „prodávajícím” tím nejsou dotčeny. „Prodávající” odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. 

2. Není možné, aby objednanou „službu” využil náhradník.

3. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. „Kupující” je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším „kupujícím” svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. „Kupující” jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. „Prodávající” nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn „kupujícího” vyloučit z účasti v případě, že „kupující” nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní “kupující” či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení „kupujícího” ze vzdělávací akce nemá „kupující” nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako „kupující” jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako „kupující” jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. 

VI. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÁ PRÁVA?

1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze vám, jako “kupujícímu”, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. „Produkty” jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. „Produkty” nenahrazují osobní konzultaci a nejedná se o zdravotnické služby. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako „kupující” se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze „smlouvy” nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou „produktů” jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem „spotřebitelům” možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od „kupní smlouvy” (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 7 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od „smlouvy” odesláno e-mailem na info@zackova-motalova.com (do předmětu prosím uvést název „produktu”) nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od „kupní smlouvy”, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book nebo on-line kurz. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. Odstoupit od „smlouvy” nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je „prodávajícím” toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i „smlouva o poskytnutí služeb” – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času „kupujícího” i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti, protože v případě mých vzdělávacích akcí jde o smlouvu o využití volného času).

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, „smlouva” se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení „smlouvy”, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Jak vy jako „kupující”, tak já jako „prodávající” jsme dále oprávněni odstoupit od „smlouvy” v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od „smlouvy” z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od „smlouvy” vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako „prodávající” vám odpovídám za to, že „produkt” při převzetí nemá vady. Jste-li „spotřebitelem”, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že „produkt” byl vadný již při převzetí. Jste-li „spotřebitelem”, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li „spotřebitelem”, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu „produktu” za nový anebo od „smlouvy” odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu „produktu”. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru „produktu” jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že „produkt” má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním „produktu”.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam „produkt” nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. 

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené „smlouvě”, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@zackova-motalova.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi „prodávajícím” a „spotřebitelem” dojde ke spotřebitelskému sporu, má „spotřebitel” právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. „Spotřebitel” může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚR 

1. „Smlouva” je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností „prodávajícího” a „kupujícího” ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro „kupujícího” však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od: 05. 04. 2022